Κυπριακή εταιρεία κατοχής Δικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει την δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας στην Κύπρο που θα έχει ως μοναδικό σκοπό την κατοχή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό την εκμετάλλευση τους και παραχωρώντας τα σε άλλες εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο ή το εξωτερικό.
Closeup of person reading and studying document. Entrepreneur sitting at desk. Paperwork concept. Cropped view.

Η εγγραφή λοιπόν των πνευµατικών δικαιωµάτων στην Κύπρο από µια εταιρεία κάτοικο Κύπρου, έχει ως αποτέλεσµα την προστασία σε όλα τα µέλη της Ε.Ε., καθώς και την προστασία που παρέχεται από τις διεθνείς συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει η Κυπριακή Δηµοκρατία. Εκµεταλλευόµενη το εκτενές δίκτυο Συµβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ή την Κοινοτική Οδηγία περί φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων (2003/49/ΕΚ), η Κυπριακή εταιρεία θα υπόκειται σε ένα ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσµα άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Η συγκεκριμένη εταιρεία στην Κύπρο που κατέχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – άυλα περιουσιακά στοιχεία (εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, και δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας) μπορεί το εισόδημα που αποκτά από την εκμετάλλευση τους να υπόκειται στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς το οποίο είναι ως εξής :

-Το ογδόντα τοις εκατόν (80%) του κέρδους που προκύπτει από τη χρήση των άυλων περιουσιακών στοιχείων (εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, και δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας) ,περιλαµβανοµένων και αποζηµιώσεων για παράτυπη χρήση τέτοιων στοιχείων, καθώς και το κέρδος από την πώληση τους, λογίζεται ως έξοδο για τον καθορισµό του  φορολογητέου εισοδήµατος και απαλλάσσεται από τον εταιρικό φόρο.

Μάλιστα η αφαίρεση του 80% θα εφαρµόζεται επίσης και πάνω στο κέρδος µετά την αφαίρεση όλων των άµεσων εξόδων, όπως κεφαλαιουχικές εκπτώσεις, τόκοι για τη χρηµατοδότηση της αγοράς ή ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων καθώς και άλλα άµεσα έξοδα.

Οι ιδιοκτήτες πνευµατικών δικαιωµάτων – άυλων περιουσιακών στοιχείων (εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, και δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας) µπορούν να χρησιµοποιήσουν την Κύπρο ως τη βάση των επιχειρήσεών τους, και να αξιοποιήσουν προς όφελος τους τις φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές που παρέχονται προσδίδοντας αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους. O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media