Δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα μιας Κυπριακής Εταιρείας

Οι κυπριακές εταιρείες, πέραν του πλεονεκτικού φορολογικού καθεστώτος, διαθέτουν και μια σειρά πλεονεκτημάτων, ως προς τις εκπιπτόμενες δαπάνες οι οποίες μπορούν να λογιστούν ως έξοδα στο φορολογητέο εισόδημα μια εταιρείας, στον ετήσιο της ισολογισμό.
https://localitco.com/wp-content/uploads/2024/03/business-man-working-office-desktop-scaled.jpg

Πιο συγκεκριμένα η ίδρυση κυπριακής εταιρείας, προσφέρει ευελιξία σε μια σειρά δαπανών τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της αλλά και την μείωση της κερδοφορίας της.

Οι εκπιπτόμενες δαπάνες είναι οι παρακάτω:

  1. Έως του ποσού των €17,086 ή του 1% επί των ακαθάριστων εσόδων – ετήσιου τζίρου της εταιρείας για έξοδα που αφορούν ψυχαγωγία για σκοπούς της επιχείρησης. (όπως εστιατόρια, καφέ κλπ) προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά – τιμολόγια εξόδου

  1. Έξοδα μεταφοράς ( πχ αεροπορικά ) και έξοδα διαμονής τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα και την δραστηριότητα της εταιρείας είτε για την προσέλκυση νέων πελατών, υφιστάμενων πελατών, συμμετοχή σε έκθεση κλπ, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά – τιμολόγια εξόδων. Δαπάνες οι οποίες έγιναν για προσωπική χρήση δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα

  1. Δωρεές οι οποίες γίνονται σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα, προσκομίζοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις

  1. Δαπάνες που πραγματοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας από μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις

  1. Οι εργοδοτικές εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις και τα εγκεκριμένα ταμεία τα οποία προέρχονται από την μισθοδοσία των εργαζομένων. Αν δεν καταβληθούν εντός του έτους τότε δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα της χρονιάς.

  1. Για έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων έκπτωση έως 1% των αποδοχών του.

  2. Από τις αποδοχές του εργαζόμενου για έξοδα που σχετίζονται με το ταμείο πρόνοιας και συντάξεως των εργαζομένων έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα έως 10%.

8. 80% του καθαρού κέρδους σε εισόδημα δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, ενσωματωμένο εισόδημα από άυλα περιουσιακά στοιχεία.

9. Έκπτωση δαπάνης έως του 80% από τα κέρδη που προκύπτουν από την διάθεση ή εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.

10. Από απόκτηση μετοχών με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, εκπίπτουν στο 100% οι πληρωτέοι τόκοι της θυγατρικής εταιρείας για την απόκτηση του 100% μετοχών, έχοντας ως δεδομένο ότι η θυγατρική δεν έχει περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την εκμετάλλευση τους από την επιχείρηση. Στην περίπτωση που η θυγατρική κατέχει περιουσιακά στοιχεία τότε η έκπτωση των τόκων γίνεται στο ποσό που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που εκμεταλλεύεται η εταιρεία.

11. Κεφάλαια τα οποία εισάγονται σε μια κυπριακή εταιρεία από 01/01/2015 με την μορφή μετοχικού κεφαλαίου και αποθεματικού υπέρ το άρτιο, έχουν το δικαίωμα ετήσιας λογιζόμενης έκπτωσης τόκων. Ο υπολογισμός της ετήσιας λογιζόμενης έκπτωσης τόκων υπολογίζεται στο ποσό των νέων κεφαλαίων. Το επιτόκιο αυτό είναι ίσο με την απόδοση του δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου, έχοντας αύξηση κατά 3%

12. Η λογιζόμενη έκπτωση τόκων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου κέρδους που απορρέει από περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται από νέα κεφάλαια (όπως αυτό έχει προσδιοριστεί πριν αφαιρεθεί η ΛΕΤ έκπτωση).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους. O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media